1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov
a/. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim: Harmonizuj s r.o. Čsl armády 25/26, Štrba 05938, IČO: 36681865, DIČ 2022251682 (nie sme platci dph),  ( ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „predávajúci“) uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu www.harmonizuj.sk (ďalej len „obchod“).
b/. VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom stránky www.harmonizuj.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.
c/. Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník.
d/. Kupujúcim sa rozumie v obchode zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá odoslala po svojej registrácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.
e/. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

 

2. Objednávka
a/. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí.
b/. Všetky obdržané elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.
c/. Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného prijatia objednávky v systéme. Prijatie objednávky ( alebo jej časti) je potvrdené informačným e-mailom predávajúceho zaslaným na e-mailovú adresu kupujúceho. Objednávka v stave „Prijatá“ je považovaná za záväznú pre obe strany, pokiaľ nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a predávajúcim.
d/. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.

 

3. Storno objednávky
a/. Storno objednávky zo strany kupujúceho Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky informačným mailom od predávajúceho o zmene stavu objednávky na „Prijatá“ (spravidla do 24 hodín od odoslania objednávky) má kupujúci právo stornovať objednávku iba v prípade, že predávajúci neodošle objednaný tovar do 14 pracovných dní. V prípade stornovania prijatej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru „na externom sklade“, ktorý bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.
b/. Storno objednávky zo strany predávajúceho : Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

– v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)
– tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru.

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 10 pracovných dní.

 

4.Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)
a/. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 4.b.
b/. Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí predávajúci kupujúcemu a kupujúci predávajúcemu všetky vzájomne prijaté plnenia.
Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.b., je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

» Kontaktovať predávajúceho, že žiada o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.

» Ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho na vlastné náklady späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:

– tovar musí byť nepoškodený,
– tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a pod.)
– spolu s tovarom zašlite doklad o kúpe.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 10 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. Tovar Vás prosíme zasielať doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku neakceptujeme. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok žiaľ nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

 

5. Platobné a dodacie podmienky
a/. Poštovné a balné sa účtuje sumou 3 eurá, dobierka sa účtuje sumou 1 euro
b/. Poštovné a balné pre dodávky na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov je stanovené individuálne na základe písomnej dohody (e-mailom) medzi kupujúcim a predávajúcim.

 

6. Podmienky a možnosti platby za tovar
Kupujúci si môže vybrať z týchto spôsobov platby za tovar:
– uhradením dobierky pri prevzatí tovaru na pošte
– zaplatením vopred na bankový účet dodávateľa
– zaplatením v hotovosti pri osobnom odbere tovaru v sídle predávajúceho

 

7. Dodacie podmienky
a/. Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne, zvyčajne od 1 do 14 pracovných dní od potvrdenia objednávky predávajúcim.
b/. Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru, alebo pokladničný doklad.
c/. Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.
d/. Tovar dodávame štandardne na území Slovenskej republiky.
e/. Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného /e-mailom/ odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a prípadných ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

 

8. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok
a/. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe.
b/. Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra,alebo pokladničný doklad, ktorý slúži zároveň ako záručný doklad.
c/. Záručná doba je v závislosti od výrobku zobrazená pri informáciách o produkte.

 

9. Podmienky pre vrátenie tovaru
a/. Pri dodávke či prevzatí tovaru je kupujúci povinný urobiť kontrolu tovaru a preskúmať:
– či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný,
– či je výrobok v neporušenom stave.
b/. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese: Harmonizuj spol s r.o. Čsl armády 25/26, Štrba 05938.

 

10. Bezpečnosť a ochrana informácií
Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s Kupujúcim, prípadne marketingových akcií predávajúceho.  Žiadne z poskytnutých osobných údajov nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a podobne s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena, čísla účtu a adresy dodania), či špeciálnych marketingových akcií. Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovaniu ľudskej dôstojnosti a tak isto dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektových údajov. Všetky osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne Kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky a marketingových akcii predávajúceho sú zhromažďované, spracovávané a archivované v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení, jedná sa najmä o meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas k zhromažďovaniu a spracovávaniu týchto osobných údajov pre účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy a využitie pre marketingové účely predávajúceho  a to až do doby písomného vyjadrenia Kupujúceho o nesúhlase s týmto spracovaním zaslaným na adresu firmy uvedenú v bode 1a obchodných podmienok. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická, najmä email odoslaný na emailovú adresu harmonizuj@harmonizuj.sk.

 

11.   Alternatívne riešenie sporov
Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na harmonizuj@harmonizuj.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

  • Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
  • Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

 

Ďalšie informácie

Podrobnejšie informácie o celej problematike nájdete v Zákone č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, v Nariadení Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 524/2013 a v Zákone č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku (znenie od 1.2.2016).

 

12. Zodpovednosť za správnosť informácií a záruka
a/. Prevádzkovateľ upozorňuje, že niektoré informácie uvedené na www.harmonizuj.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
b/.Prevádzkovateľ môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.
c/. Prevádzkovateľ nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.