Toto oznámenie vám poskytujeme na základe zákona č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 25. 5. 2018 podľa čl. 6 odst. 1 písm. c) Nariadenie (EU) 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation), o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES.

 

O nás

spoločnosť Harmonizuj prevádzkujúca stránky www.harmonizuj.sk je obchodná spoločnosť Harmonizuj s.r.o., Čsl. armády 25/26, Štrba 05938, IČO: 36681865 DIČ: 2022251682, zapísaná do obchodného registra 15.11.2016 podľa §§ 56 až 75 a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Vložka číslo: 34721/P.

Robíme všetko preto, aby vaše osobné údaje boli u nás v bezpečí. V tomto dokumente nájdete potrebné informácie o tom, ako chránime vaše súkromie: aké vaše osobné údaje získavame, ako ich používame, s kým ich zdieľame, ako môžete spracúvanie kontrolovať, o opatreniach, ktorými vaše údaje chránime a tiež o právach, ktoré v súvislosti so spracúvaním máte

 

I. Aké vaše osobné údaje zbierame na stránke www.harmonizuj.sk?

I-a) Ak nakupujete na našej stránke ako fyzická osoba, pri objednávke zbierame tieto vaše osobné údaje:
meno, priezvisko a adresu pre doručenie tovaru – povinné údaje pre vystavenie faktúry,
telefón a email  – povinné údaje pre potvrdenie objednávky,
a pokiaľ chcete tovar zaslať na inú adresu, tak aj meno, priezvisko a adresu osoby ktorá prevezme tovar.

I-b) V prípade že nás chcete kontaktovať formulárom na stránke Kontakt, zbierame tieto vaše osobné údaje:
vaše meno a email – povinné údaje, na základe ktorých vás môžeme kontaktovať.

I-c) Pri návšteve našich stránok všeobecne každého návštevníka identifikujeme pomocou služby Google Analytics na vyhodnotenie návštevnosti našej stránky
Na tento účel využívame službu Google Analytics. Táto služba vás  identifikuje v systémoch spoločnosti Google, ak používate jej služby ako napr.: gmail, youtube, … (viac na https://privacy.google.com/intl/sk)

Na našich stránkach ste identifikovaný pomocou technológie cookies – o tom čo sú cookies a ako ch používame…

 

II. Ako vaše osobné údaje používame

Údaje, ktoré sme o vás na webe získali využívame:

II-a) Na to aby sme vás mohli priebežne informovať o stave vašej objednávky, prípadne upresnili detaily

II-b) Na vystavenie faktúry, ak u nás nakúpite

II-c) Na doručenie tovaru, ktorý ste si zakúpili

II-d) Na to aby sme vám vedeli zodpovedať vaše otázky, ktoré ste nám poslali cez kontaktný formulár

II-e) Na zasielanie našich ponúk a aktuálnych akcií v prípade, že ste túto službu akceptovali

II-f) Na vyhodnotenie návštevnosti našich stránok. Vyhodnocujeme o aké produkty a informácie prejavujete najväčší záujem, aby sme vám vedeli ponúknuť užitočný a pútavý obsah

 

III. Kde vaše osobné údaje uchovávame

III-a) V mailových schránkach našej domény @harmonizuj.sk
Pri mailovej komunikácii s vami uchovávame históriu našej komunikácie. Môže ísť o spoločné mailové schránky našej spoločnosti, alebo schránky našich zamestnancov podľa toho, ako s nami komunikujete.

III-b) V prípade, že u nás nakupujete, vaše osobné údaje spravujeme v online fakturačnom systéme.

III-c) Pokiaľ nás žiadate o ďalšie služby, môžu byť vaše osobné údaje obsiahnuté v pripravovaných dokumentoch na počítačoch našich zamestnancov a našich serveroch

III-e) Pri telefonickom kontakte môže byť vaše telefónne číslo uložené v mobilných telefónoch našich zamestnancov

 

IV. Komu vaše osobné údaje sprístupňujeme, resp. kto ku nim má prístup:

IV-a) Naši zamestnanci

IV-b) Spoločnosť poskytujúca nám službu hostingu a službu mailových schránok, WebSupport, s.r.o., Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava ( ako táto spoločnosť chráni vaše osobné údaje )

IV-c) Spoločnosť poskytujúca nám online fakturačný systém

IV-d) Prepravná spoločnosť Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1, ktorá vám doručuje tovar ( ako táto spoločnosť chráni vaše osobné údaje )

IV-e) V prípade, že ste u nás nakúpili, sa vaše osobné údaje z vyplývajúcej legislatívy stávajú súčasťou účtovných dokumentov, ktoré pre nás spracúva externá spoločnosť.

IV-f) Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám v zmysle platnej legislatívy.
Vaše údaje môžeme tiež uchovávať alebo sprístupňovať iným osobám, aby sme vyhoveli povinnostiam vyplývajúcim z právnych predpisov, z požiadaviek štátnych a iných orgánov, aby sme si uplatňovali naše nároky alebo sa obhajovali v konaniach, kde si ich iní uplatňujú voči nám. Medzi kategórie tretích osôb, ktorým sprístupňujeme osobné údaje z týchto dôvodov, patria napríklad súdy, štátne a iné orgány príslušné na výkon kontroly nad našou činnosťou, na riešenie sporov alebo vykonávanie rozhodnutí, či naši právni a účtovní poradcovia a audítori.

IV-g) Prenos do tretích krajín. Vaše osobné údaje do ďalších krajín mimo EÚ neprenášame.

 

V. Ako vaše osobné údaje chránime

V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše osobné údaje chránili.

 

VI. Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame

VI-a) Pokiaľ ste nás kontaktovali formulárom z webu vaše osobné údaje uchovávame po dobu 5 rokov.

VI-b) Ak ste nákupom tovaru na našej stránke s nami vstúpili do obchodného vzťahu, dĺžka uchovávania vašich osobných údajov a ich archivácia sú riadené platnou legislatívou.

VI-c) V súlade s GDPR máte možnosť požiadať o vymazanie vašich osobných údajov z našich systémov s výnimkou bodu VI-b)

 

VII. Vaše práva v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov našou spoločnosťou

Ak spracúvame vaše osobné údaje, máte možnosť uplatniť si voči nám nasledujúce práva VII-a) až VII-f).

Vaše práva uplatňujete elektronicky faxom, emailom alebo listom na dolu uvedené kontaktné údaje. Prosím, uveďte vo Vašej žiadosti vaše meno, priezvisko, telefón a e-mailovú adresu alebo adresu trvalého bydliska – podľa toho, akou formou nás oslovujete. Ak nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovieť vašej žiadosti. Tieto informácie od vás požadujeme, aby sme mohli overiť vašu totožnosť a neposkytli nedopatrením Vaše osobné údaje neoprávnenej osobe.

Vašu žiadosť sme povinný zo zákona spracovať do 30 dní odo dňa jej doručenia k nám. V odôvodených prípadoch môžeme uvedenú lehotu predĺžiť na 60 dní, o čom vás budeme informovať.

Ako fyzická osoba máte voči nám ako spracovateľovi vašich osobných údajov nasledovné práva:

VI-a) Právo na prístup k údajom
Máte právo získať od nás doklad o tom, či spracúvame vaše osobné údaje, aký druh údajov o vás evidujeme, za akým účelom, komu boli vaše osobné údaje poskytnuté, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať.

VI-b) Právo na opravu
Ak naša spoločnosť o vás spracúva nesprávne osobné údaje, môžete nás požiadať o ich opravu. Záleží nám na tom, aby sme o vás spracúvali správne osobné údaje, preto toto právo určite využite vždy, keď sa napríklad presťahujete alebo príde k zmene akéhokoľvek vášho osobného údaju, ktorý je pre váš vzťah s nami dôležitý.

VI-c) Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)
Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:

  • údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali,
  • odvoláte súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ,
  • namietnete na základe Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, spracúvaných na základe oprávneného záujmu a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete spracúvanie za účelom priameho marketingu,
  • osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

V prípade, ak by boli Vaše osobné údaje zverejnené a Vy si u nás uplatníte právo na vymazanie, vymažeme aj takéto zverejnené osobné údaje. Zároveň budeme informovať ostatných príjemcov vašich osobných údajov, že ste si uplatnili právo na vymazanie a mali by teda vymazať všetky odkazy na Vaše osobné údaje, ak to bude technicky možné so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie týchto opatrení.

VI-d) Právo na obmedzenie spracúvania
Máte tiež právo nás požiadať o dočasné obmedzenie spracúvania, a to v týchto prípadoch:

  • ak sa domnievate, že o vás spracúvame nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí správnosť týchto osobných údajov,
  • spracúvanie Vašich osobných je protizákonné a Vy sa rozhodnete namiesto vymazania osobných údajov žiadať obmedzenie ich spracúvania,
  • už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, avšak tieto sú potrebné pre Vaše vlastné účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania vašich právnych nárokov,
  • v prípade ak namietate spracúvanie Vašich osobných údajov, do doby overenia či oprávnené dôvody pre spracúvanie osobných údajov prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami

VI-e) Právo na prenosnosť údajov
Máte právo získať osobné údaje, ktoré o vás spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy a spracúvame ich automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môžete preniesť aj inej osobe, preto ak je to technicky možné, prenesieme na Vašu žiadosť Vaše osobné údaje priamo k Vami zvolenému prevádzkovateľovi.

VI-f) Právo namietať
Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu, vrátane práva namietať proti profilovaniu založenému na našom oprávnenom záujme.

Vždy máte tiež právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak sa tieto spracúvajú na účely priameho marketingu.

 

VII. Podávanie sťažností

V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov našou spoločnosťou je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na náš hlavný dozorný orgán – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorého kontaktné údaje nájdete tu.

 

VIII. Ako nás môžete kontaktovať

VIII-a) Písomnou formou, poštou na adrese:

Harmonizuj s.r.o.
Zaježová 191, 96263 Pliešovce

 

VIII-b) Elektronickou poštou – emailom na adrese:
harmonizuj@harmonizuj.sk

VIII-c) Telefonicky na telefónnom čísle:
+421 908 169 029

 

Pokiaľ si prajete detailnejšie informácie, prosím, kontaktujte nás na harmonizuj@harmonizuj.sk

 

Posledná úprava 27. októbra 2018